Uncategorized

Achiad Harel /

מה היקף אחריותם של ״שומרי הסף״ בפרשת קריסת אשכול החברות של ענבל אור?

 

לקוחות אחד הפרוייקטים של קבוצת ענבל אור, אשר שווק על-ידה ולא יצא לפועל, סבורים כי עורך הדין שטיפל בפרויקט נושא באחריות להפסדיהם.

עו״ד אחיעד הראל, שותף הליטיגציה וחדלות הפירעון של משרדנו מייצג את אחד הלקוחות בתביעה אשר הוגשה נגד עורך הדין.

Achiad Harel 1000
(צילום: אייל טואג)

פורסם בוואלה כך:

התביעה, שהוגשה על ידי עו”ד אחיעד הראל ממשרד קצנל דימנט לבית משפט השלום בתל אביב, מגיעה לאחר תביעה נוספת שהוגשה לאחרונה נגד עו”ד ששו באותו פרויקט. בתביעה זו מאשים הרוכש את עורך הדין כי בשל הייצוג המשפטי שנתן – נשללו מרוכשי הדירות מנגנוני ההגנה, באופן “שאפשר לגברת אור לנהל את החברות בצורה תרמית”, לשון התביעה.

“לא רק שעו”ד ששו לא מילא את חובתו כ”שומר סף”, ולא התריע בפני התובע, ויתר רוכשי הדירות מפני הסיכונים הטמונים בהסכם ובהתנהלות אור סיטי, אלא שהיה לו אינטרס מובהק לנהוג בדיוק ההפך. למעשה, עו”ד ששו היה שותף להתנהלות השיטתית שהותירה את רוכשי הדירות חסרי כל הגנה”, נכתב בתביעה.

בתביעה מציין הרוכש כי עו”ד ששו, שייצג את אור – אך גם את חלק מרוכשי הדירות שהצטרפו לקבוצת הרכישה בפרויקט – כי “בעוד שעורך הדין גרף לכיסו מאות אלפי שקלים מרוכשי הדירות בפרויקט, נותרו אלה האחרונים חסרי כל וללא חסכונותיהם. החתמת רוכשי הדירות על הסכם הרכישה זיכה את עו”ד ששו בשכר טרחה של 30,800 שקלים, כך במקרה של התובע, ויש להניח שאלו הם פני הדברים ביחס לרוכשים אחרים”.

“הנה כי כן, החתמת רוכשי הדירות צפויה היתה להניב לעו”ד ששו הכנסה של 650 אלף שקלים. במצב דברים שכזה, ברור שלעו”ד ששו היה אינטרס להסתיר מרוכשי הדירות – לקוחותיו – את כל הסיכונים שהיו כרוכים בהתקשרות עם אור סיטי”, לשון התביעה.

אחד הדברים שעולים מכתב התביעה הוא העובדה כי הרוכש כלל לא הבין את הסיכונים הכרוכים ברכישת דירה מקבוצת רכישה, בהשוואה לסיכונים הקיימים ברכישת דירה מחברה יזמית. לטענתו, לו היה מבין את הסיכונים, היה נמנע מההשקעה הכספית בעסקה. אחד הדברים שבהם מתמקדת התביעה היא הערת האזהרה על הקרקע: “הערת האזהרה על הקרקע שנרשמה לזכות התובע היתה הערה אזהרה מדרגה שלישית, שהותנתה בכך שאור סיטי תשלים את חובותיה כלפי חברת גלובל לנדמרק (בעלת הקרקע)״, נכתב. אולם לטענת התובע, המשמעות המשפטית של מצב זה כלל לא הוסברה לו בעת החתימה על הסכם המכר.״

לכתבה המלאה

Share:

read more in: